Posiadasz kredyt we frankach lub polisolokatę?

Pomożemy Ci w rozwiązaniu problemu.

Dowiedz się więcej

Kancelaria Prawna Primus

Pomagamy Klientom w odzyskiwaniu niesłusznie naliczonych opłat

Sprawy, które prowadzimy dotyczą:

 • Polisolokat
 • Kredytów frankowowych
 • Ubezpieczeń niskiego wkładu własnego

Nasza Kancelaria

Kancelaria koncentruje swoje działania w obszarze finansów osobistych naszych Klientów. Czynności, których się podejmujemy, opierają się na produktach oferowanych na rynku bankowym i ubezpieczeniowym. W szczególności dotyczą tzw. kredytów we frankach szwajcarskich oraz produktów oferowanych jako towarzyszące kredytowi. Do takich zalicza się ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz różnego rodzaju polisolokaty ze składką regularną. Posiadamy liczne sukcesy w dochodzeniu roszczeń i uzyskiwaniu świadczeń na rzecz Klienta. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Bezpłatna analiza indywidualnej sytuacji Klienta

Wystarczy przesłać skany dokumentów. Na tym etapie sprawdzamy, czy sprawa kwalifikuje się do podjęcia działania oraz określamy, o jakie kwoty będą mogli ubiegać się nasi Klienci.

Obsługa prawna

Potrafimy skutecznie ocenić, która ścieżka postępowania procesowego będzie najkorzystniejsza.

Przygotowanie dokumentów

Nasza Kancelaria zadba o zebranie całej dokumentacji niezbędnej do sporządzenia pozwu.

Założenie sprawy w sądzie

Występujemy na drogę sądową i rozpoczynamy proces.

Nadzór nad sprawą

Oferujemy obsługę prawną oraz pełen nadzór nad sprawą na każdym z etapów postępowania procesowego, aż do jej całkowitego zakończenia. Nasz system na bieżąco przesyła Klientom informacje o postępach w sprawie.

Dowiedz się więcej o sprawach którymi sie zajmujemy

Nasza oferta

Kredyty frankowe

Umowy o kredyt frankowy zawierane były najczęściej w latach 2004–2010, a największa ich liczba sporządzona była w roku 2008, w momencie, gdy kurs franka był najniższy. Instytucje bankowe zawierały z klientami umowy o kredyt hipoteczny, kusząc niskim oprocentowaniem oraz gwarancją tego, że wybór kredytu w CHF jest jedynym z najlepszych rozwiązań na rynku finansowym, przez wzgląd na stabilność szwajcarskiej gospodarki.

Banki nadużywały swoich kompetencji podczas zawierania umów z konsumentem, proponowały zapisy niepodlegające negocjacji, które miały kluczowy, a jednocześnie niekorzystny wpływ na sposób, jaki zostawał rozliczony kredyt. Przez tę dowolność, wraz ze wzrostem kursu waluty w zastraszającym stopniu wzrosło również saldo zadłużenia. Ryzyko kursowe zostało natomiast przerzucone na konsumenta.

Wszystko to doprowadziło ogromną grupę biorących kredyt hipoteczny osób do podjęcia jednej z najgorszej decyzji w życiu.

Nasze doświadczenie

W czasie największej popularności kredytu we frankach właściwie wszystkie liczące się na polskim rynku banki zaliczyły związany z nim epizod. W konsekwencji obecnie na rynku mamy niezliczoną liczbę wzorów umów zawierających różnorakie zapisy niosące ze sobą odmienne skutki prawne. Z tego wglądu przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do odzyskania niesłusznie wpłaconych przez kredytobiorcę kwot każdy dokument musi podlegać szczegółowej analizie prawnej.

W związku z powyższym, jako Kancelaria, podchodzimy do każdej sprawy indywidualnie i bezpłatnie udzielamy naszym Klientom informacji o tym, czy zapisy w ich umowie kwalifikują się do rozpoczęcia działań w zakresie odzyskania swoich pieniędzy.

Odwalutowanie kredytu we frankach

Proponując podpisanie umowy, banki nie weryfikowały, w jaki sposób Klienci mogą dochodzić swoich roszczeń, ponieważ w tamtym czasie jej zawarcie wiązało się z akceptacją warunków. Obecnie Klient, posiadając prawa konsumenta, może znacznie więcej. Przede wszystkim ma możliwość skutecznego kwestionowania warunków umowy. Może domagać się zwrotu niesłusznie naliczonych różnic kursowych oraz spreadów, które były dowolnie ustalane przez banki. Ta dowolność oraz wypłata kredytu w walucie polskiej okazała się niedozwolona, co potwierdzają już opinie Rzecznika Finansowego, stanowisko zajęte w tej sprawie przez Prezesa UOKiK czy Sąd Konkurencji i Konsumentów.

Polisolokaty

Na skutek skarg konsumentów, w 2012 roku ukazał się pierwszy raport Rzecznika Finansowego (wtedy Rzecznika Ubezpieczonych) stwierdzający istnienie wyraźnych nieprawidłowości związanych z produktem finansowym, jakim jest polisolokata. Kolejny raport mówił już o tym, że produkt o takim stopniu skomplikowania w ogóle nie powinien być oferowany konsumentom. Zapisy umowne dotyczące opłat likwidacyjnych zostały wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych.

Postanowienie umowy można uznać za abuzywne, czyli niedozwolone, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • konsument nie ma rzeczywistego wpływu na postanowienie umowy,
 • postanowienie rażąco narusza interesy konsumenta oraz kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
 • postanowienie nie reguluje głównego świadczenia strony lub reguluje je w sposób niejednoznaczny.
 • Z całą pewnością postanowienia umowne związane z opłatą likwidacyjną pobieraną w razie przedterminowego rozwiązania umowy polisolokaty spełniają powyższe przesłanki, przez co stanowią niedopuszczalną praktykę stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

  Nasze doświadczenie

  Czas pokazał, że polisolokaty przyniosły ich posiadaczom więcej problemów niż korzyści, a rozwiązanie umowy wiąże się z koniecznością poniesienia horrendalnie wysokich opłat likwidacyjnych oraz innych kosztów o tym charakterze.

  Nasi radcowie prawni i adwokaci mają wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z polisolokatami. Kancelaria oferuje skuteczną pomoc w odzyskaniu straconych pieniędzy w wyniku wcześniejszego rozwiązania umowy polisolokaty.

  W pierwszej kolejności podejmujemy próbę rozwiązania sporu na drodze przedsądowej. Brak dobrowolnej spłaty przez ubezpieczyciela spowoduje, że Kancelaria skieruje pozew o zapłatę niesłusznie pobranej kwoty. Dążymy do odzyskania straconych na skutek posiadania polisolokaty pieniędzy wraz z odsetkami za każdy dzień opóźnienia w spłacie liczony od momentu pobrania opłaty likwidacyjnej.

  Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

  Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego powszechnie występuje w zawieranych przez banki z konsumentami umowach kredytu hipotecznego. W przypadku tego produktu bank jest jedynym beneficjentem, który ubezpiecza swoje ryzyko związane z brakiem spłaty kredytu przez kredytobiorcę.

  Bank przerzucił na konsumenta cały koszt ubezpieczenia UNWW poprzez nałożenie na niego obowiązku opłacania składki ubezpieczeniowej. W istocie – obciążył swojego klienta ryzykiem prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Obecnie powszechnie wiadomo, że takie praktyki banków stanowią nadużycie, a orzecznictwo sądów jest tego potwierdzeniem.

  Nasze doświadczenie

  Postanowienia umowne UNWW są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszą interesy konsumenta. Stosowanie przez banki klauzul abuzywnych stanowi mocną podstawę do roszczenia o zwrot środków uiszczonych na pokrycie składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

  W wyniku podejmowanych przez nas działań nasi Klienci mogą odzyskać do kilkunastu tysięcy złotych w ramach nadpłaconych składek UNWW oraz uniknąć płacenia kolejnych.